Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Původ jména

31.03.2012 20:27

Původ jména - obecně

  S problematikou vzniku uvedeného pojmenování úzce souvisí otázka, zda se při nedostatku věrohodných historických dokladů mohou naše Kolovraty opravdu označovat kolébkou a původním sídlem slavného českého panského rodu, vycházejícího v polovině 14. století od Albrechta z Kolowrat. Proto...

—————

30.03.2012 20:30

Odvození jména od spřádacího kolovratu

Původní význam pojmu kolovrat se výrazně lišil od dnešního pojímání kolovratu jako spřádacího strojku s nožním pohonem křídlového vřetena. Toto důmyslné zařízení umožňovalo nepřerušované a současné zakrucování a navíjení ruční příze. Šlapací kolovrat se ale začal uplatňovat při domácké výrobě...

—————

30.03.2012 20:29

Odvození jména od vinného lisu

  V rozsáhlé vědecké edici slovníku staré češtiny se pod pojmem kolovrat na prvním místě vyskytuje lis na víno nebo na lněný či makový olej, tzv. lisice. Při snaze o nalezení nejstarších a nejvíce pravděpodobných vlivů na pojmenování vesnice a podle ní i slavného rodu se nabízejí hlavně...

—————

30.03.2012 20:15

Odvození jména od vyvráceného kola

V roce 1973 můžeme číst v rubrice Kronika ve Zpravodaji Kolovrat úsměvný pokus o připomenutí staré erbovní pověsti. Jeho anonymní autor nebo spíše autorka přitom zachází s historickými fakty zcela libovolně. V jejím podání Kolovraty přešly kolem poloviny 14. století z majetku pražských kupců a...

—————

07.03.2012 23:56

Červenka, Hlinky i Cicavy informují o kvalitě půdy

  Vzhledem k tomu, že Kolovraty, Tehovičky i Lipany byly ještě před padesáti lety klasickými vesnicemi s desítkami koňských potahů, četnými chlévy a hnojišti na dvorcích či množstvím hus a slepic na veřejných prostranstvích, je zcela logické, že se mezi pomístními názvy často objevují...

—————

06.03.2012 23:54

Skalnaté podloží ovlivnilo řadu pomístních názvů

  Skalnaté jižní svahy nad Říčankou, jež byly v původních Kolovratech využity pro ochranu místních obyvatel i k produkci vinné révy, byly vždy vítaným zdrojem kvalitního stavebního kamene. Z místní šedé břidlice byly po staletí budovány nosné stěny místních obytných i hospodářských staveb....

—————

05.03.2012 23:52

V haltýři naši předkové chladili potraviny

  Vedle uvedených jmen osadních neboli místních se na katastru každé obce vyskytuje obvykle několik desítek pojmenování, která se označují jako pomístní. Rozlišují úseky polí, luk a pastvin, různé porosty, vodní zdroje, cesty, krajinné útvary. Mnohé z nich jsou podobně jako jména míst...

—————

04.03.2012 23:49

Sedláci z Nedvězí kdysi měli hrůzu z medvědů

  Menší, ale přitom velice důležitou skupinu místních jmen tvoří názvy osad, vyjadřující nejen jejich umístění v krajině, ale především kultivační zemědělské aktivity původních obyvatel. Ti v roli zakladatelských průkopníků s velkými obtížemi získávali ornou půdu na úkor rozsáhlých lesů a...

—————

03.03.2012 23:45

Mnohé názvy nejsou příliš lichotivé

  Podobným způsobem jako v Kolovratech můžeme vystopovat charakteristické znaky původních obyvatel i v řadě osadních jmen v jejich okolí. Začneme-li od těch s nejstaršími doklady, pak mezi ně od roku 1088 patří Záběhlice, vzniklé podle lidí odněkud nebo před někým uprchlých či zběhlých. Do...

—————

02.03.2012 23:42

Říčany nesouvisejí s řekou, ale s příjmením Řík

  Do početné skupiny místních jmen, vzniklých od jmen osobních, patří i většina jmen s koncovkami -ov (od r. 1185 Chodov dle příjmení Chod, od r. 1309 Tehov stejně jako Tehovice/Tehovičky dle příjmení Těh = Kloub, od r. 1546 Pacov od jména Pac, od r. 1788 Milíčov od jména Milíč). Dále sem...

—————

—————