Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Nejstarší zmínky

31.03.2012 12:28

Nejstarší podoba Kolovrat a jejich poloha na solné a stříbrné stezce

  Na obálce slavnostního čísla Kolovratského zpravodaje 1/2005 byla umístěna zajímavá kresba s nejstarší podobou Kolovrat z roku 1722. Nachází se v Národním archivu v obsáhlé genealogické sbírce svobodného pána Gottfrieda Daniela Wunschwitze ve složce s rodokmeny pánů z Kolowrat. Kresba je nejstarším dokladem o poloze a podobě Kolovrat, jejich tvrze a poplužního dvora. Zejména u tvrze je tento fakt přímo zarážející, protože všechny dosud shromážděné nepřímé důkazy naznačují, že v Kolovratech jako původním sídle slavného českého rodu pánů z Kolowrat musel existovat jejich hrazený...

—————

31.03.2012 07:49

S oslem a se solí z Lince až do Prahy

  Staré solné stezky směřující z halštatských solných komor na sever, z nichž jedna protíná silnici z Benic do Lipan, vedly částečně po vodě i po souši. Avšak hlavní trasa končila u Dunaje, v místech, kde se dnes nachází město Linec. Odtud se solné cesty rozbíhaly po toku Dunaje a na sever, cestami do země „hlubokých hvozdů“, kde se sůl nenachází, a proto se musela dovážet a směňovat za místní produkty. Z jihu od Halštatu, ze severu od Magdeburku - obě cesty se pravděpodobně setkávaly u mezinárodního tržiště dnes zvaného Praha. Soumarské či mezkařské obchodní výpravy jsou doloženy...

—————

12.03.2011 22:37

Kolovratské historické mylníky, mezníky a otazníky

  V souvislosti se zahájením kolovratských oslav se pokusím nastínit hlavní mylníky, mezníky a otazníky z pozoruhodné historie Kolovrat, Tehoviček a Lipan. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsem ve slově mylníky nepoužil obvyklejší měkké i. Je to záměr, který naznačuje, že i v dlouhém a komplikovaném histo-rickém vývoji Kolovrat se nakupilo mnoho omylů, polopravd a mýtů. Ty jsou mnohdy již natolik zažité do povědomí obyvatel, že se s nimi patrně budou jen neradi loučit. Vedle nich pak mohou při nepozorné nebo zmatené interpretaci již nově a kriticky zpracovaných a utříděných...

—————

13.03.2010 22:44

Náprava dalšího mylníku aneb nekonečné báje

  Při nedávné reklamní prezentaci naší městské části u příležitosti jejího historického výročí v příloze Večerníku Praha došlo k politováníhodnému nedo-rozumění při líčení hlavních bodů z dějin našich obcí. Nebyly totiž využity aktuální podklady a konzultace, které jsme nabízeli, a byl nekriticky převzat zastaralý a mylný historický souhrn z úředních webových stránek MČ Praha-Kolovraty. Veřejnosti tak byl předložen soupis problematických polopravd a místních báchorek. Tato situace nás mrzí o to více, neboť se v rámci Spolku Kolowrat již delší dobu snažíme předložit nové poznatky o...

—————