Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kostel sv. Ondřeje

31.03.2012 07:05

Historický průzkum kostela Sv. Ondřeje v Kolovratech

  Koncem dubna 2005 byl zahájen průzkum kostela sv. Ondřeje v Kolovratech.  Přípravný výbor Spolku doporučuje zahájit v roce 2005 po dohodě s farářem historický průzkum kostela Sv. Ondřeje v Kolovratech. Realizuje: František Dudek, Petr Bartoš, Jaroslav Břečka        Spolupracuje: Fara Uhříněves, ...    

—————

29.03.2012 19:13

Kolovratský kostel - kulturní památka

  Kolovratský kostel svatého Ondřeje je včetně areálu původního hřbitova zapsán do Seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy pod registračním číslem Ú. s. takto: r. č. Ú. s. 1 - 1999 - KOSTEL SVATÉHO ONDŘEJE - AREÁL Uprostřed obce Původně gotický kostel připomínaný poprvé v roce 1362, s renesančními zásahy, přestavěn radikálně roku 1767, včetně nové klenby lodi a presbytáře. r. č. Ú. s. 1 -1999/1 - KOSTEL SVATÉHO ONDŘEJE Jednolodní kostel má podélnou osu, orientovanou ve směru severovýchod – jihozápad. Loď sklenuta valenou klenbou s výsečemi. Vítězný oblouk je...

—————

02.04.2011 18:56

Kostely zasvěcené svatému Ondřejovi na území Prahy

  Kostel zasvěcený svatému Ondřejovi nasvědčuje tomu, že jde o stavbu, jejíž původ je nutno hledat v raném středověku. V Praze jsou známé čtyři sakrální stavby zasvěcené svatému Ondřejovi. Po třech, jejichž původ sahá do období románského, jsou už jen historické znalosti. Reálné stavby již neexistují. První kostelík románského původu stával v dnešní Betlémské ulici v místech domu čp. 287, prvně připomínaný v roce 1165. Později je znám jako farní, což vede k úsudku, že zde byl i hřbitov a škola. Přečkal různé bouřlivé doby, dočkal se roku 1880, kdy byl zbořen. Druhým zaniklým...

—————