Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Kolovratský kostel - kulturní památka

29.03.2012 19:13

 

Kolovratský kostel svatého Ondřeje je včetně areálu původního hřbitova zapsán do Seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy pod registračním číslem Ú. s. takto:

r. č. Ú. s. 1 - 1999 - KOSTEL SVATÉHO ONDŘEJE - AREÁL
Uprostřed obce
Původně gotický kostel připomínaný poprvé v roce 1362, s renesančními zásahy, přestavěn radikálně roku 1767, včetně nové klenby lodi a presbytáře.

r. č. Ú. s. 1 -1999/1 - KOSTEL SVATÉHO ONDŘEJE
Jednolodní kostel má podélnou osu, orientovanou ve směru severovýchod – jihozápad. Loď sklenuta valenou klenbou s výsečemi. Vítězný oblouk je segmentový. Presbytář má plackovou klenbu. Sakristie na podélné ose kostela je plochostropá. Věž při jihovýchodním průčelí má v přízemí křížovou klenbu s hřebínky. Ve schodišti věže zbytky gotických fresek s nápisy.

r. č. Ú. s. 1 - 1999/2 - OHRADNÍ ZEĎ
Zeď kolem kostela a bývalého hřbitova má na jihozápadní straně oblý půdorys, na severovýchodní pravoúhlý půdorys.


CHRÁNĚNÝ MOBILIÁŘ - do seznamu zařazeno:

  • zvon z roku 1546 od zvonaře mistra Stanislava Klatovského ze Starého Města pražského
  • hlavní oltář s obrazem sv. Ondřeje z roku 1861 od mistra Jakuba Husníka v rokokovém rámu
  • kazatelna dřevěná barokní
  • socha sv. Jana Nepomuckého – dřevo, bíle polychromované, výška 90 cm
  • obraz sv. Jeronýma – neznámý mistr, olej 97x71 cm, z konce 3. desetiletí 18. století. Autorství se přisuzuje malířům z okruhu Petra Bendla.
  • obraz sv. Maří Magdaleny – neznámý mistr, olej 97x71 cm, z konce 3. desetiletí 18. století. Autorství se přisuzuje malířům z okruhu Petra Bendla.

 

 

—————

Zpět