Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


 

Cíl činnosti

Podpora zájmu o historii obcí především v rámci městské části Praha-Kolovraty a jejího okolí. Koordinace spolupráce členů, usměrňování jejich zájmu o řešení důležitých otázek, zvyšování jejich odborné úrovně a poskytování odborné pomoci členům. Snaha o zachování tradičních materiálních i duchovních hodnot. Podpora odborníků a státních orgánů při ochraně kulturních památek, přírodního prostředí a tradičních prvků lidové kultury. Zájem o zachování biotopů s původní flórou a faunou a o životní prostředí.

 

Obsah činnosti

Spolek pro své členy realizuje především přednášky, výstavy, výzkum. Členové vyvíjejí v rámci spolku činnost dokumentační, informační, publikační, vydavatelskou, popularizační, vzdělávací a osvětovou. Členové spolku prosazují zásady slušnosti a tolerance a podporují snahy občanů o klidné a příjemné prostředí. Členové spolku spolupracují s obdobně zaměřenými sdruženími občanů a organizacemi.