Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Socha sv. Donáta

31.03.2012 23:02

 

Socha sv. Donáta se nachází ve východní části obce u nového kolovratského hřbitova. Sochu nechala v barokním stylu na svém panství vybudovat Marie Terezie Savojská v roce 1765.
Socha stojí na vyvýšeném prostranství lemována skupinou velmi starých lip, celek tvoří výraznou krajinnou dominantu.
Socha byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR za státem chráněnou kulturní památku (dne 13. září 2001) a Státní ústav památkové péče v Praze ji zapsal do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2156.

Světec Donát

byl biskupem v italském Arezzu a zemřel v roce 360. V Itálii byl oblíbeným patronem rolníků. Chránil úrodu a dobytek před nepohodou, bouřemi a mirem. Bývá zobrazován s následujícími atributy: bleskem zapálený strom, kolo s pěti hořícími svícemi, nůž, sekera, klasy obilí.

Historie

Sochu nechala zhotovit Marie Terezie Savojská v roce 1765. Vévodkyně nechala sochu sv. Donáta umístit na všech svých pěti panstvích. Další sochy se nacházejí u Kostelce nad Černými Lesy, u Škvorce, u Kounic a Ratají nad Sázavou. Panovnice rovněž nařídila, aby se k sochám konala procesí za odvrácení špatné úrody a počasí, zejména krupobiotí. V Kolovratech se poslední procesí konalo dne 25. května 1947.
Na údržbu a opravy všech soch určila vévodkyně úroky z jistin, které činily 30 zlatých pro každou sochu. Pro případ živelních pohrom Marie Terezie Savojská nespoléhala pouze na pomoc sv. Donáta, ale 04. ledna 1766 zřídila zvláštní fond. Ten obsahoval 12 stavovských pětiprocentních dlužních úpisů v celkové výši 22 206 zlatých rýnských. Fond měl být poskytován poddaným v případě žáru, krupobití, úhynu dobytka apod.

Popis sochy

Socha sv. Donáta v Kolovratech stojí na vysokém profilovaném podstavci, na němž je vytesán alianční (svatební) dvojznak savojsko-lichtenštejsnký. Představuje světce v biskupském rouchu, v levé ruce drží knihu a pravá, která držela nejspíše obilné klasy, je uražena.

 

 

—————

Zpět