Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Oslavy 800 let Kolovrat a zpracování historie obcí naší městské části

10.03.2005 11:58


Velkolepým ohňostrojem Na viničkách byla 21. ledna zahájena řada akcí, jimiž bychom si letos měli připomenout 800 let od prvního písemného dokladu o Kolovratech. V ohromujících záblescích petard a doprovodné hudební produkci asi jen málokoho napadlo, že naši skromnější předkové by takové počínání považovali za marnotratné a zcela by jim k tomu postačil hlas mohutného zvonu, který je již páté století zavěšen v kolovratské zvonici a nyní je odsouzen k nečinnosti.  
Následného slavnostního kulturního večera U Boudů se pak z kapacitních důvodů mohl zúčastnit jen omezený počet pozvaných i platících návštěvníků. Ti si vyslechli projev pana starosty, v němž se zamyslel nad vztahem mezi pojmy obec a domov a naznačil význam poznávání jejich historických kořenů pro lepší vztah každého z nás ke svému bydlišti. Dále pak připomenul některé zajímavé, nově objevené a pozoruhodné skutečnosti z historie naší obce. Přitom vycházel z populárněvědné studie, kterou jsem zpracoval z rozsáhlých historických materiálů. Při volné interpretaci se vtipně držel faktografie a nevytvářel nové kolovratské mýty. K tomu ale došlo v historické části doprovodného komentáře k videoprojekci, jejíž obrazová složka byla zdařile sestavena panem Maturou. V slavnostní části večera se objevila i další slabší místa. V projevech představitelů obce sice zazněla četná ocenění a poděkování, ale nějak v nich zapadlo konstatování, že největší zásluhy o prosazení myšlenky oslav kolovratského výročí má známá dvojice důchodců a dlouholetých, dobrovolných a nadšených místních historiků a kronikářů. Účastníci byli podrobně seznámeni s plánem připravovaných dětských soutěží a historických přednášek. Nebyli však informováni o připravované publikaci k dějinám spojených obcí, o plánované expozici historických dokumentů a starých fotografií, jejichž vernisáž by se měla spolu s besedou s pamětníky uskutečnit při červnových oslavách. Ty by měly být zahájeny odhalením pomníku, připomínajícího místo zbořeného dvora, bývalé tvrze a původního sídla pánů z Kolovrat.
V rámci videoprojekce byly rovněž připomenuty zdařilé realizace výročních přítiskových známek od grafičky Lenky Košvancové a byla představena i kvalitní pamětní medaile, citlivě dopracovaná akademickým sochařem Ladislavem Kozákem. Následovalo pohlazení na duši díky známým a oblíbeným songům v podání naší sousedky Marie Rottrové. Milovníky jazzové tradice pak potěšilo vystoupení takésousedů z kapely Steamboat Stompers, kteří nejen že dokázali vykouzlit iluzi z paluby kolesového říčního parníku, ale navíc se snažili navodit fatální sen o budoucí plavbě na čisté a vonné Říčance. Dnes by to ale pánové i při jejich fortelu asi dlouho neudýchali a po několika taktech by na této fekální stoce zkolabovali jako nedávno chuděry kachny. Neberme jim však důvěru v kouzelnou moc našeho starosty a věřme rovněž v nemožné. Starostovo bluesové sólo pak otevřelo taneční společenskou část celkem příjemného večera. Na jeho zdařilém průběhu měla rozhodující podíl obětavá organizátorka paní Zdena Musilová.
Při prezentaci série historických přednášek byla představena odborná historická skupina nezávislých dobrovolných pracovníků ve složení Petr Bartoš, Jaroslav Břečka, František Dudek, Roman Lang, Jiří Missbichler, Jiří Zejfart. Ta se již pustila do komplexního zpracování složitého a přitom velice zajímavého a poučného historického vývoje na území obcí Kolovraty, Tehovičky a Lipany. Výsledky této náročné práce již začaly být prezentovány v rámci cyklu přednášek a besed na téma Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům. V kolovratském infocentru se již početní zájemci seznámili s místními předhistorickými bájemi a pověstmi, s polohou Kolovrat na starobylé solné a stříbrné stezce, s otazníky kolem pravého daru pana Mladoty na nepravé listině, s problematikou kolovratských popluží s hrazeným dvorcem a tvrzí a se složitým klubkem příbuzenských vztahů mezi pravými a nepravými pány z Kolovrat. V dubnu si probereme nové poznatky o jedinečnosti místního názvu Kolovraty, o jeho původu a neuvěřitelném vztahu k vinné révě. Dále se budeme zabývat možnostmi nalezení zbytků románského kostela z období 1150-1250 v prostoru pod věží nynější barokní stavby a původní polohou a podobou gotického kostela sv. Ondřeje s kaplí sv. Prokopa. Dozvíte se mnoho nového rovněž o původním kostele sv. Martina v Lipanech, o kolovratských a lipanských zvonech, o podobě a poloze staré tvrze a poplužního dvora v Kolovratech i o rozmístění nejstarších kmetcích neboli poddanských usedlostí v Kolovratech, Tehovičkách a Lipanech.
Jarní cyklus přednášek bude uzavřen počátkem května tématem o pozoruhodných osudech feudálních majitelů našich obcí a s nimi propojeném údělu jejich poddaných. Pokud bude trvat zájem veřejnosti o naši dobrovolnou práci, pak můžeme s přednáškami a besedami pokračovat ještě v podzimním cyklu od září. Na jejich zabezpečení by se již více podíleli moji spolupracovníci a tematika by se týkala místních stavebních památek, zajímavostí, vzpomínek, spolků, životních příběhů apod. Přednášky jsou propojeny s besedami a s promítáním a vysvětlováním historických dokladů a materiálů. Zájemci při nich mohou předkládat zajímavé vlastní dokumenty, vstupovat do diskuse a vznášet dotazy. Byli bychom rádi, kdyby se přitom podařilo rozšířit naši sbírku dobových dokumentů a starých pohledů a fotografií, které bychom rádi využili při přípravě výroční publikace i výstavy. Originály samozřejmě majitelům vrátíme a jejich jména podle zájmu zveřejníme. Na sklonku léta naše skupina rovněž zájemcům nabídne putování po kolovratských pamětihodnostech včetně kostela a zvonice, doplněné odborným výkladem přímo v terénu.
PhDr. František Dudek, CSc

 

 

—————

Zpět