Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Druhé vojenské mapování – Františkovo, 1807-1869

01.04.2012 08:27

 

Napoleonské války a snaha Rakouska o vůdčí roli v evropském prostoru přinutila monarchii neodkladně zahájit práce na nové válečné mapě. Stalo se tak na základě rozhodnutí císaře Františka I. Mapovacím pracím předcházelo budování souvislé trigonometrické sítě.
Za počátek souřadnicového systému byla zvolena věž Svatoštěpánského chrámu ve Vídni. Současně se zpracovávaly vojenské popisy, obsahující geografické informace o jednotlivých provinciích, doplněné mapami vybraných měst v měřítku 1:14 400, případně 1:28 800.
Při mapování se používala metoda grafického protínání pomocí měřického stolku, krokování vzdáleností, výškopis se kreslil svahovými šrafami.
Mapovací práce trvaly bohužel 62 let a výsledkem bylo opět přísně tajné vojenské mapové dílo uložené ve vídeňském válečném archivu.
Zajímavá může být informace, že Kolovraty a okolí leží na mapovém listu Section Nro 9, Oestliche Colonne Nro III. V letech 1851-52 je zmapovali Oberst Johann Beck a jeho pomocník Hauptmann Anton Herold. Z připojené tabulky je vidno, že Kolovraty byly součástí Kouřimského kraje a bylo zde evidováno 22 stavení, 45 mužů a 4 koně. Pro sousední Tehovičky platila čísla: 18 domů, 25 mužů a 9 koní.
Rovněž mapy druhého vojenského mapování skončily na dlouhé roky ve válečném archivu, kde na ně padal prach dějin. Díky Ministerstvu životního prostředí byly z Rakouska zakoupeny otisky těchto starých a velmi krásných map pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Autor tohoto textu měl to potěšení být vedoucím výzkumu obsahové i polohopisné přesnosti těchto map, v kooperaci s partnerskými pracovišti v Ústí nad Labem a v Plzni. Výsledky byly velmi uspokojivé, přesností jsou zejména mapy II. vojenského mapování srovnatelné s mapami dnešními.
Pro milovníky starých map může být potěšující informace, že mapy II. vojenského mapování si mohou prohlížet na mapovém serveru www.mapy.cz nebo www.geolab.cz, případně kontaktovat pracoviště autora tohoto článku, tj. Katedru mapování a kartografie ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 

—————

Zpět