Kolowrat - Spolek pro zachování tradičních hodnot


Do kroniky kolovratských hasičů se zapsal i velkolepý župní sjezd

01.04.2012 12:33

 

Dne 14. ledna 2009 tomu bylo 115 let, kdy byl v Kolovratech založen sbor dobrovolných hasičů. Sbor si od svého založení do současné doby vede velmi úspěšně. Tomuto výročí je věnována vzpomínka na rok 1937, kdy se v Kolovratech konal župní sjezd župy Říčanské-Kamlerovy č. 37. Župa byla založena v roce 1885, v roce 1935 oslavila padesát let od svého založení. Tehdy měla 54 sborů.


Župní sjezd v Kolovratech

Hasičská župa Říčanská – Kamlerova č. 37 zorganizovala Župní sjezd v Kolovratech v neděli 6. června 1937 pod vedením rady politické správy JUDr. Daniela Böhma, okresního hejtmana v Říčanech, JUDr. Emanuela Slabého, advokáta v Praze, Anny Rathouské, choti statkáře v Nedvězí, rady obcí Kolovrat, Nedvězí a osadní rady Lipan, za čestného předsednictví Eduarda Čížka, ředitele ve výslužbě z Říčan, Františka Guta z Uhříněvsi, B. Hrnčíře, soudního úředníka z Kolovrat, MUDr. Františka Jeřábka, státního a obvodního lékaře v Uhříněvsi, Františka Kahouna, kanovníka arcibiskupského notáře a děkana z Uhříněvsi, Josefa Křížka, statkáře z Kolovrat, JUDr. Klingera, přednosty okresního soudu v Říčanech, Václava Kamlera, soukromníka a starosty hasičské župy z Říčan, J. Rathouského, statkáře z Nedvězí, J. Smolíka, řezníka z Uhříněvsi, Františka Štěpánka z Říčan, J. Tichého, statkáře z Pitkovic, M. Zázvorky, faráře církve československé z Říčan.
Župní sjezd se v Kolovratech konal u příležitosti 40. výročí od založení hasičského sboru a na oslavu hasičské župy Říčanské-Kamlerovy č. 37. V rámci sjezdu se již 30. května 1937 dopoledne konala pietní vzpomínka na obou hřbitovech. Jak dobové prameny uvádějí, sraz účastníků byl v 8.30 hod. před hostincem U Sokola, odkud se šlo na starý hřbitov u kostela sv. Ondřeje. Při příchodu zazněly fanfáry na kostelní varhany a za zvuků písně Hřbitove, hřbitove, byl na kostelní zeď zavěšen velký věnec. Ze starého hřbitova odešli účastníci pietního aktu na nový hřbitov u sv. Donáta. Akt zahájil zástupce místního hasičského sboru bratra Ladislava Křečka (čp. 114), kterého vystřídal zpěv školních dětí pod vedením učitele Václava Hájka.
Následovaly projevy zástupce obce Kolovrat, Nedvězí a osady Lipany. Závěrem zahrála hudba místního kapelníka Františka Dražila, zazněly hymny a na kříž byl zavěšen druhý věnec. Pietního aktu se zúčastnily delegace spolků a korporací ve svých krojích a velký počet občanů. Ze hřbitova se průvod vrátil za zvuků hudby do spolkové místnosti U Sokola, kde byl rozchod.
Slavnostním a radostným dnem byl 6. červen 1937.
Vše začalo ráno v 6 hodin budíčkem, kdy kapela pana Dražila procházela obcí Kolovraty za zvuků pochodových písní. To již samo o sobě navodilo příjemnou náladu. Všude vlály prapory a čistota obce byla vzorná. Hned od ranních hodin se začaly do Kolovrat sjíždět ze všech stran hasičské sbory. Byl to velký den nejen pro kolovratské hasiče, ale také veškeré členstvo hasičské župy Říčanské.
Tento den byl mobilizací naší hasičské rodiny, vrcholem hasičského snažení a píle na poli humanity a ochrany obyvatelstva. Před zraky úřadů a veřejnosti dokázalo hasičstvo, že je velkou a významnou složkou národa, se kterou je nutno počítat.


O hasičské sbory se staralo šest hostinců

Sjezdu se musely povinně zúčastnit sbory sdružené v hasičské župě Říčanské-Kamlerově č. 37 v počtu co možná největším a to ve cvičícím či necvičícím členstvu. Nutno si všimnout kázně členstva, zvláště okrskových a župních činovníků, neboť všichni byli vystaveni kritice ústředí, veřejnosti a městských sborů. Kouření v průvodu, při nástupu na cvičení bylo přísně zakázáno. Rovněž mluvení a pokřikování na obecenstvo, odbíhání pro vodu či pivo. Dbáno bylo i na bezpečnost.
Sbory se řadily tak, aby přesně v osm hodin ráno byly na přiděleném místě srazu svého okrsku.
K zajištění sjezdu bylo vybráno všech šest hostinců v Kolovratech. Prvnímu okrsku říčanskému byl přidělen hostinec U Boudů, druhému okrsku tehovskému hostinec U Stárků na Parkáně, třetímu okrsku průhonickému byl přidělen hostinec U Stárků na Skalce, čtvrtý okrsek petrovický se sešel v hostinci U Stárků u školy, pátý okrsek uhříněveský a šestý okrsek újezdský měly přidělen hostinec U Šlingrů, sedmý okrsek mnichovický se sešel v hostinci U Dvořáků a osmý okrsek strančický měl sraz v hostinci U Šlingrů. V těchto hostincích měly okrsky zajištěn i oběd, což bylo předem dohodnuto s hostinskými na samostatné poradě.
Na pamětní desku přispěli občané Přesně ve 13.15 hod. došlo k řadění průvodu na kolovratském náměstí Na Viničkách u školy. Ve 13.30 hod. byla provedena přehlídka župy starostou Kamlerem a hejtmanem rady politické správy Böhmem. Pak následoval slavnostní pochod ke škole, kde bylo vše připraveno k odhalení pamětní desky, kterou místní škole věnoval Sbor dobrovolných hasičů v Kolovratech. Nad hlavním vchodem byla zakrytá pamětní deska (dnešní umístění desky není místem původním, sem byla přemístěna v roce 1993) připravena k odhalení. U dveří drželi čestnou stráž místní hasiči spolu s legionáři. Před vchodem do budovy byly nachystány židle pro starostu obce Františka Říhu a jeho choť.
Slavnostní ceremoniál zahájil hlavní pořadatel bratr Svoboda, za sbor promluvil předseda hasičského sboru bratr Ladislav Křeček, který také pamětní desku odhalil. Po skončení byla pamětní deska předána řediteli školy Emanuelu Műllerovi, který desku převzal do opatrování. Finanční náklady na zhotovení desky byly pořízeny z darů od občanů, z prodeje papírových srdíček v barvě červenobílé, které se prodávaly 17. května s textem Příspěvek ve prospěch zasazení desky prezidentu – osvoboditeli T. G. Masarykovi. Obec Kolovraty, Nedvězí i rada Lipan přispěly každý padesáti korunami.
Po ukončení ceremoniálu u školy se vydal mohutný průvod hasičstva s obecenstvem na fotbalové hřiště Čechoslovanu. V čele průvodu byla nesena státní vlajka s čestnou stráží po boku, za ní byl nesen prapor župy Říčanské-Kamlerovy č. 37, rovněž v doprovodu čestné stráže. Za čestnou stráží šli představitelé župy, členové protektorátu a čestné předsednictvo, za nimi hasičská mládež, ženy v bílých blůzách a modrých sukních, hudba pana Dražila, pak ve velkém šiku muži v bílých uniformách a nakonec obecenstvo.


Velkou slávu umocnili cvičenci

Veřejné cvičení celé župy bylo zahájeno společným nástupem. Zazněly fanfáry a národní hymny se vztyčením státní vlajky. Pak následoval proslov starosty obce Františka Říhy, zástupce župy starosty bratra Kamlera a zástupce České zemské hasičské jednotky Emanuela Slabého. Následovalo cvičení žáků a žákyň. Okrsek Tehov předvedl cvičení v trojicích a Újezd nad Lesy překrásné sekyrkové cvičení. Svoji dovednost předvedli hasičští samaritáni a svým cvičením upoutaly i ženy.
Velký úspěch sklidili muži při cvičení se žebříky. Uhříněveský okrsek předvedl cvičení s motorovými stříkačkami, kde při celkovém hodnocení byli velmi úspěšní hasiči z Kolovrat, za což obdrželi diplom (dodnes visí na zdi ve spolkové místnosti hasičů).
Závěrem cvičení bylo sejmutí státní vlajky, defilé celé župy a odchod na veselici. Po celou dobu bylo postaráno o občerstvení, a to v režii kolovratského sboru. Po skončení se konala taneční zábava v horní hospodě U Boudů a v dolní hospodě U Šlingrů. Po celý den hrály dvě hudby kapelníka Dražila. Kapela doprovázela i některá cvičení.
Celá organizace takové velké slavnosti vyžaduje nadšení, odhodlanost, organizační schopnosti a velké úsilí dovést vše ke zdárnému konci. A takové obětavé organizační členy kolovratský sbor měl. Mezi ně patřil Ladislav Křeček, Josef Svoboda, František Svoboda, Jaroslav Šlinger, Karel Hervíř, Václav Hájek, Josef Roček, Marie Hervířová, Josef Stárek, Karel Somr, Václav Soukup, Čeněk Šedivý a další. Takové množství dobrovolných hasičů kolovratští občané již nikdy neuvidí.
Na slavnosti se jich sešlo rovných tisíc a oslavám přihlížely další čtyři tisíce lidí. Tolik ze vzpomínek na jeden překrásný den, plný pohody. Velký dík patřil také všem kolovratským hostinským.
K tomuto sjezdu bylo naším sborem vydáno 900 památníků.

Jiří Missbichler

 

—————

Zpět